Pirmsskola


Talsu novada pašvaldības vērtības: drosme, cilvēcība, jēgpilnums.

Lībagu sākumskolas vērtības: atbildība, sadarbība, radošums.

 

Lībagu sākumskola realizē Pirmsskolas izglītības programmu

(izglītības programmas kods: 01011111) Licence

Lībagu sākumskolas nolikums

Lībagu sākumskolas organizatorikā struktūra

Lībagu sākumskolas pašnovērtējuma ziņojums

Attīstības plāns 2020-2022

Darba kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi (I daļa pirmsskolai)

Izglītojamo drošības noteikumi

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Kārtība vardarbības novēršanai

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

Izglītojamo drošības noteikumi

Kārtība, kādā nodrošināt higiēnas prasību ievērošanu

 

Individuālo mācību piederumu saraksts pirmsskolā

 

 

PirmsskolaPirmsskolas tautisko deju kolektīvs "Dzītariņš" (kolektīva vadītāja Gita Štrause)

Dienas režīms 1,5-2 gadīgo grupaiSKATĪT ŠEIT

Dienas režīms 3 gadīgo grupai SKATĪT ŠEIT

Dienas režīms 4-6 gadīgo grupai  - SKATĪT ŠEIT

Dienas režīms 5 gadīgo grupaiSKATĪT ŠEIT

 

Pastaigu maršruti 1,5-2 gadīgo grupai - SKATĪT ŠEIT

Pastaigu maršruti  3 gadīgo grupai  - SKATĪT ŠEIT

Pastaigu maršruti  4-6 gadīgo grupai  - SKATĪT ŠEIT

Pastaigu maršruti  5 gadīgo grupai - SKATĪT ŠEIT

 

Metodiskā tēma: Sadarbība 

Mācību darba prioritātes 2020./2021. mācību gadā

Efektīvs, uz sadarbību vērsts mācību process pirmsskolā

Uzdevumi:

1. Nodarbības plānošana un realizācija, iekļaujot jēgpilnus uzdevumus.

2. Sadarbība pilnveidotā mācību satura realizēšanas procesā pirmsskolā un sākumskolā, iesaistot visas ieinteresētās puses:

2.1. pirmsskolas izglītības skolotāju sadarbība, veidojot sadarbības grupas, kopā plānojot un kopā mācoties, mācoties vienam no otra;

2.2. pirmsskolas un sākumskolas skolotāju sadarbība, nodrošinot bērnu zināšanu un prasmju pēctecību;

2.3. skolotāju un bērnu sadarbība;

2.4. bērnu savstarpējā sadarbība;

2.5. skolotāju un visas izglītības iestādes sadarbība ar vecākiem;

2.6. sadarbība ar citām izglītības iestādēm;

2.7. sadarbība ar citu jomu iestādēm karjeras izglītībai.

 

3. Atgriezeniskās saites un formatīvās vērtēšanas izmantošana ikdienas mācību darbā, pievēršot uzmanību pašvērtēšanai un savstarpējai vērtēšanai.
4. Mācību procesa diferenciācija un individualizācija, pielāgojot nodarbības struktūru un veicamos uzdevumus bērnu mācīšanās vajadzībām un praktiskās pieredzes uzkrāšanai.

2020./2021. mācību gada pasākumu plāns e-klase žurnālā sadaļā Skolas jaunumi

Informācija par Skolas padomes darbību sadaļā "Skola"