Skola

 

Talsu novada pašvaldības vērtības: drosme, cilvēcība, jēgpilnums

Lībagu sākumskolas vērtības: radošums, izaugsme, sadarbība, atbildība

Vīzija: Radošs, uz izaugsmi un sadarbību vērsts, atbildīgs skolēns, kurš ir savas valsts patriots

 

Lībagu sākumskolas nolikums

Lībagu sākumskolas organizatoriskā struktūra

Lībagu sākumskolas pašnovērtējuma ziņojums

Attīstības plāns 2020-2022

Darba kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi (2. daļa skolai)

Izglītojamo drošības noteikumi

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Kārtība vardarbības novēršanai

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

Kārtība, kādā nodrošināt higiēnas prasību ievērošanu

 

Individuālo mācību piederumu saraksts sākumskolai

 

 Lībagu sākumskola realizē šādas izglītības programmas:

Pirmsskolas izglītības programma

Pamatizglītības pirmā posma (1.–6. klase) programma

Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiemSkola

Mācību un audzināšanas darbs

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Kārtība, kādā tiek organizēts mācību process ārkārtas situācijas laikā

 

Metodiskā tēma: Sadarbība 

Mācību darba prioritātes 2020./2021. mācību gadā

Efektīva, uz sadarbību vērsta mācību stunda sākumskolā

Uzdevumi:

1. Mācību stundas plānošana un realizācija, iekļaujot visiem skolēniem saprotamu sasniedzamo rezultātu, jēgpilnus uzdevumus, dziļās mācīšanās uzdevumus, skolēnu sadarbību, dinamiskās pauzes, atbalstošu atgriezenisko saiti.

2. Sadarbība pilnveidotā mācību satura realizēšanas procesā pirmsskolā un sākumskolā, iesaistot visas ieinteresētās puses:

2.1.  skolotāju sadarbība, veidojot sadarbības grupas, kopā plānojot un kopā mācoties, mācoties vienam no otra;

2.2.  pirmsskolas un sākumskolas skolotāju sadarbība, nodrošinot bērnu zināšanu un prasmju pēctecību;

2.3.  skolotāju un skolēnu sadarbība;

2.4.  skolēnu savstarpējā sadarbība;

2.5.  skolotāju un visas izglītības iestādes sadarbība ar vecākiem;

2.6.  sadarbība ar citām izglītības iestādēm;

2.7.  sadarbība ar citu jomu iestādēm karjeras izglītībai.

3. Mācību procesa diferenciācija un individualizācija, pielāgojot mācību stundas struktūru un veicamos uzdevumus skolēnu mācīšanās vajadzībām un praktiskās pieredzes uzkrāšanai.

4. Atgriezeniskās saites un formatīvās vērtēšanas izmantošana ikdienas mācību darbā, pievēršot uzmanību pašvērtēšanai un savstarpējai vērtēšanai.

 

 Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

 

Audzināšanas darba prioritātes 2020./2021. mācību gadam:

Prioritātes:

1. Patriotisma un pilsoniskās līdzdalības audzināšana.

2. Talantu attīstības veicināšana.

3. Bērnu motivēšana darboties interešu izglītības kolektīvos.

4. Savstarpējo attiecību uzlabošana un nostiprināšana bērnu vidū.

5. Skolēnu līderības prasmju veidošana, Skolēnu pašpārvaldes darba veicināšana.

 

Uzdevumi:

  1. Stiprināt skolēnu patriotismu, pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi, pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē.  
  2. Turpināt izzināt skolēnu vajadzības talantu attīstībā, veicināt talantu attīstību.
  3. Motivēt bērnus iesaistīties interešu izglītībā, sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanu, saglabāšanu un iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku procesā, kā arī bērnu individuālo kompetenču pilnveidi.
  4. Uzlabot un nostiprināt labas savstarpējās attiecības bērnu vidū.
  5. Turpināt veidot skolēnu līderības prasmes un veicināt Skolēnu pašpārvaldes darbību.

"Veselību veicinoša skola" prioritātes 2020./2021. mācību gadam:

  1. Kritērijs Nr. 2. Labu savstarpējo attiecību radīšana starp skolas darbiniekiem un skolēniem, kā arī skolēnu vidū.
  2. Kritērijs Nr. 3. Skolēnu radošas pašizpausmes veicināšana.
  3. Kritērijs Nr. 4. Veselību veicinošas skolas vides veidošana.
Sociālais pedagogs Ināra Freimane 2020./2021. mācību gadā strādā otrdienās 8:00 - 11:30 un piektdienās 8:00 - 14:40.
 
Skolēnu brīvdienas
2019./2020. mācību gads sākas 2019. gada 2.septembrī un beidzas 2020. gada 29. maijā.
Rudens brīvdienas no 2019. gada 21. līdz 25. oktobrim.
Ziemas brīvdienas no 2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 3. janvārim.
Papildus brīvdienas 1. klases skolēniem no 2020. gada 3. līdz 7. februārim.
Pavasara brīvdienas no 2020. gada 16. līdz 20. martam.
Vasaras brīvlaiks no 2020. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

 Skolas padome

 

Skolas padomes reglaments - SKATĪT ŠEIT

 Skolas padomes darba plānā 2019./2020. mācību gadā:

Svētku lentīšu locīšana, Latvijas Valsts svētku nedēļā;

 30. novembrī apsveikuma kartīšu un svētku rotājumu izgatavošanas darbnīca;

13. martā pasākums "Jaunākā mode pavasarī";

21. maijā ģimeņu saliedēšanas pasākums "Pavasara sportiskās aktivitātes";

  Rotaļu laukumu projekta plānošana un daļēja izveide pirmsskolas grupām un 1.-4. klasei.

 

Lībagu sākumskolas Skolas padomes 19.05.2021. sēdes protokols Nr. 4-18/1 pieejams izglītības iestādē.Interešu izglītības kolektīvi:


Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs "Dzītariņš" – vadītāja Gita Štrause

1.–2. klašu tautisko deju kolektīvs "Dzītariņš" – vadītāja Sandra Znotiņa
3.–4. klašu tautisko deju kolektīvs "Dzītariņš" – vadītāja Sandra Znotiņa
Meiteņu volākais ansamblis – vadītāja Romuta Ozolniece
Zēnu volākais ansamblis – vadītāja Romuta Ozolniece

Teātra pulciņš "Mirklis" – vadītāja Dita Gipsere

Mūsdienu deju kolektīvs "Solis augšup" - vadītāja Gita Štrause

Mākslas pulciņš "Otiņas" - vadītāja Nora Ernšteine 

 

 Dejotāji 
3.-4.klase Teātra pulciņi Koris

Skolas himna


 

Skolas vēsture


Lībagu sākumskola atrodas bijušā bērnudārza "Vārpiņa" telpās Talsu novada Lībagu pagasta Dižstendē, sešu kilometru attālumā no Talsiem, Kuldīgas virzienā.

Bērnudārza ēku pirmsskolas vecuma bērniem 1983. gadā uzcēla Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija. Bērnudārzā "Vārpiņa" plānoja izvietot 6 pirmsskolas grupas, 140 bērnus. Bērnudārza vadītāja bija Vēsma Krūmiņa. Līdz 1983. gada septembrim Lībagu pagastā bērnudārzi atradās Mundigciemā, Lībagos, Dižstendes muižas ēkā. Līdz ar jaunā bērnudārza atvēršanu Dižstendē, šos bērnudārzus slēdza. Bērnudārzu "Vārpiņa" apmeklēja bērni no visa Lībagu pagasta.

1990.,1991. gadā bērnu skaits bērnudārzā strauji samazinājās. Lībagu pagasta deputātu padome 1992. gada 28. maijā pieņēma lēmumu – pārveidot Dižstendes bērnudārzu "Vārpiņa" par Lībagu sākumskolu ar 1.–4. klasi un 3 pirmsskolas grupām.

1992. gada 1. augustā skolā sākās darbs skolas sagatavošanai jaunajam mācību gadam. Skolas direktore bija Rūta Kriķe.

Lielākais bērnu skaits skolā bija 1996./1997. mācību gadā – 182 bērmi. 2001. gada septembrī skolā atvēra 5. klasi, 2002. gada septembrī 6. klasi. No 2002./2003. mācību gada Lībagu sākumskolā bija 1.–6. klases un 3 pirmsskolas grupas.

No 2013. gada 1. septembra skolas direktore ir Vēsma Gaiziņa.

Pašlaik Lībagu sākumskolā ir 4 pirmsskolas grupas un 4 klases.

Skolā strādā 36 darbinieki, no tiem 20 pedagogi un 16 tehniskie darbinieki.

 


 

Lībagu sākumskolas skolotājiLībagu sākumskola